אודות האתיקון הדיגיטלי - סביבת למידה מקוונת

סביבת למידה מבוססת מחקר

האתיקון הדיגיטלי מבוסס על המחקר – אתיקה מחקרית: לקראת פיתוח עקרונות מקצועיים וקווים מנחים לעריכת מחקרים בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

חוקרת ראשית : פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי

רכזת המחקר: ד"ר תהילה רפטר-עוזרי

עוזרי המחקר: מרים הרץ, יפעת שלום, תומר פירס

יעוץ משפטי עבור האירועים בלומדה :  פרופ' ישראל גילת

ייעוץ וליווי טכנו-פדגוגי : שרון גנות

עריכה לשונית : אסנת יחזקאל-להט


במסגרת התוכנית למנהיגות וניהול מערכות חינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן, 2022

המחקר במימון קרן שלם

מטרת האתיקון הדיגיטלי

המחקר בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מערב בתוכו סוגיות ואתגרים שונים מעריכת מחקרים בקרב קהלי יעד אחרים.

מטרת האתיקון הדיגיטלי היא לחשוף את אנשי המקצוע המעורבים במחקר בקרב אוכלוסיה זו לסוגיות אתיות וערכים אתיים מובילים בעת ההכנה לקראת המחקר, קבלת אישור לביצועו על ידי הגורמים הרלבנטיים  וביצועו בפועל.

תפיסת הלמידה של האתיקון הינה תפיסה ארגונית רב מימדית הגורסת כי על החוקרים להכיר את כל קבוצות העניין הללו, את הסוגיות האתיות בהן הם נתקלים בעת דילמות, ומהם העקרונות האתיים המנחים אותם בעת קבלת ההחלטות.

האתיקון  מציג סוגיות אתיות שעלו מתוך המחקר, מעלה דילמות סביב כל סוגיה ומציע עקרונות אתיים לפתרון הדילמות.

* האתיקון פונה לגברים ולנשים כאחד, לשם הפשטות והנוחות הוא מנוסח רק בלשון זכר.

*העקרונות האתיים המוצגים באתיקון אינם מחליפים את הנחיות הגופים הממשלתיים הנותנים את האישורים לביצוע המחקרים במסגרותיהם. ראו ההפניות במסמך המצורף>>

וועדת ההיגוי המלווה

  • שרון גנות, מנהלת ידע ומחקר, קרן שלם
  • נעמה שביט, מנהלת תחום  פיתוח ידע והכשרת כוח אדם, השרות להערכה והכרה, אגף להערכה, הכרה ותכניות, מינהל מוגבלויות, משרד הרווחה והביטחון החברתי
  • ד"ר אסי אהרונוב, מנהל אגף א (מחקר), האגף למחקר, תכנון והכשרה, משרד הרווחה וביטחון החברתי
  • יעל שדלובסקי-פרס, מרפאה בעיסוק ראשית, מערך שירותי הבריאות, משרד הרווחה והביטחון החברתי

המיזם במימון קרן שלם 

הקרן לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות

2