You learned 0 dilemmas out of 32

הדילמה של יוסי

יוסי הוא דוקטורנט בבית הספר לעבודה סוציאלית באחת האוניברסיטאות בארץ. נושא מחקרו הוא "הקֶשר בין תנאי תעסוקה ובין היחסים בין עובדים עם מוגבלות שכלית־התפתחותית". המחקר קיבל את כל האישורים הנדרשים.

בעזרת קשריו של יוסי עם מנהל מחלקת מזון באחד המפעלים המעסיקים אנשים עם מוגבלות שכלית־התפתחותית, הוא מאתר כמה מקבלי שירות המתאימים להשתתף במחקר והאפוטרופוסים שלהם אישרו להם להשתתף במחקר וכן הם עצמם.

יוסי מגיע למפעל כדי לראיין את עופר, אדם כבן 43 עם מוגבלות שכלית־התפתחותית קלה. הריאיון מתקיים בחדר המנוחה של העובדים, כאשר חוץ מיוסי הדוקטורנט ועופר, הנחקר עם המוגבלות השכלית־התפתחותית, שוהה בחדר עובד נוסף ללא מוגבלות שכלית. יוסי מתחיל בריאיון ושואל את עופר שאלות שונות. העובד הנוסף ששוהה בחדר מתערב לעיתים בשיחה ומסביר לעופר את השאלות בשפה פשוטה יותר.

שירה, מדריכת תעסוקה נתמכת שהגיעה לבקר את האנשים עם המוגבלות השכלית־התפתחותית העובדים במפעל, רואה את התנהלותו של יוסי ומרגישה כי הוא עסוק בקבלת תשובות לשאלותיו ואינו מתייחס לתחושותיו של עופר בעקבות התערבותו של העובד הנוסף בריאיון.

שמירה על פרטיותו של הנחקר ושל הסובבים אותו בדגש על חובת הדיווח

בעת איסוף הנתונים, על החוקר להקפיד לשמור על פרטיות המידע שהוא מקבל מהנחקר עם המוגבלות השכלית־התפתחותית, ובמיוחד על פרטיות המידע שהנחקר משתף על בני משפחתו ועל הסובבים אותו. עם זאת, במקרים שבהם עולה חשד לפגיעה בָּאדם עם המוגבלות השכלית־התפתחותית או להתנהגות לא ראויה כלפיו, על החוקר חלה חובה לדווח לגורמים המתאימים (לדוג', לעו"ס לחוק במחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית שבה הוא מתגורר). 

בחירת מקום ומועד בו יתקיים הראיון עם הנחקר

  • יש לבחון מבעוד מועד, יחד עם האדם עם המוגבלות השכלית־התפתחותית ועם אנשי הצוות במסגרת או עם האפוטרופוס שלו, יום, שעה ומיקום המתאימים ונוחים לָאדם עם המוגבלות השכלית־התפתחותית, לקיום הריאיון, כדי ששגרת יומו לא תיפגע וכדי לתת מענה מותאם ומיטבי לצרכיו וליכולותיו של הנחקר על מנת שיוכל להשתתף במחקר השתתפות מיטבית.

 

  • במידה ומקום הריאיון משתנה בשל בקשת האדם עם המוגבלות השכלית־התפתחותית, והמקום החדש עשוי לכלול אנשים נוספים עם מוגבלות שכלית־תפתחותית, על החוקר לדאוג לקבל את הסכמת האפוטרופוסים והאנשים עם המוגבלות השכלית – התפתחותית אשר נוכחים במקום. ללא הסכמתם לא יהיה ניתן לקיים את הריאיון.